Members of the Board

President
UEMOTO Shinji
Director of Research, Planning and International Affairs
TOYAMA Ikuo
Director of Medical Affairs and Labor
TANAKA Toshihiro
Director of Academic Affairs, Student Support and Compliance
MATSUURA Hiroshi
Director of General Affairs, Finance and Facilities
IWASE Shizuo
Director of Community Healthcare(Part-time)
TSUJIKAWA Tomoyuki
Inspectors(Part-Time)
FUNAHASHI Keiko
YAMASHINA Shozo

Management Committee

President
UEMOTO Shinji
Directors
TOYAMA Ikuo
TANAKA Toshihiro
MATSUURA Hiroshi
IWASE Shizuo
TSUJIKAWA Tomoyuki
Chief, School of Medicine
URUSHITANI Makoto
Chief, School of Nursing
MIYAMATSU Naomi
Outside committees
AOKI Toyohiko
IDE Shinji
INOUE Risako
OSUGI Sumiko
KITANO Hiroya
KUSANO Toshiko
TAKEMURA Akimichi
NOZAKI Kazuhiko
HATASHITA Yoshiyuki

Education and Research Council

President
UEMOTO Shinji
Directors
TOYAMA Ikuo
TANAKA Toshihiro
MATSUURA Hiroshi
IWASE Shizuo
TSUJIKAWA Tomoyuki
Curator, University Library
KUSHIMA Ryoji
Chief, School of Medicine
URUSHITANI Makoto
Chief, School of Nursing
MIYAMATSU Naomi
Professors, Undergraduate School of Medicine
FURUSHO Yoshio
ITO Yasushi
NAKAGAWA Yoshihisa
IMAI Shinji
TATEOKA Yumiko